ANBI beleid

Beleid met betrekking tot inkomsten
Het vermogen wordt beheerd middels spaarrekeningen, deposito’s en risico-arme beleggingen. Bij het inzetten van de middelen zal de vereniging de algemene beleidslijnen van de Vincentiusvereniging Nederland volgen. Het bestuur is bevoegd om de vereniging te ontbinden. Het bestuur stelt bij besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel als mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging.

Werkwijze
Het bestuur komt minimaal 2x per jaar bijeen. Tussen de vergaderingen is er contact via telefoon, mail of digitaal vergaderen. Per bijeenkomst wordt verslag opgemaakt. Schenkingen, leningen en eventuele aanpassingen in het beheer van het vermogen worden vastgelegd.

Jaarverslag 2022

  • De ANBI status is aangevraagd en verkregen
  • Voor de UBO-wetgeving is informatie verstrekt
  • De Statuten zijn gewijzigd en vastgelegd per notariële akte.
  • Een uitstaande lening is terug ontvangen.
  • Er is in 2022 een financiële hulpvraag ontvangen ter grootte van €500
  • Op 1 april is een nieuw groot legaat aangekondigd door de notaris. De afhandeling daarvan vindt waarschijnlijk plaats in januari 2024.

De vereniging is een tijd lang in slapende toestand geweest. De corona-pandemie heeft het aantal aanvragen naar nul teruggebracht. Het bestuur is voornemens om de contacten met de lokale sociale en maatschappelijke instelling nieuw leven in te blazen. Hiertoe is een nieuw bestuurslid aangetrokken en wordt gewerkt aan een nieuwe website, afgeleid van de Vincentiusvereniging Nederland.

Beloning bestuurders
De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuurders kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan niet aan een of meerdere bestuurders een bovenmatige vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering toekennen.